• Call Us
 • +25146 2206572
የጨረራ ኢንስፔክሽንና የጥራት መሠረተ ልማት ዳይሬክቶሬት

የሚሰጡ አገልግሎቶች፡

 • የጨረራ አመንጪ መሳሪያዎችን በመለየትና በመከታተል ህብረተሰቡ ካስከፊ ጉዳት ፣ እንዲጠበቅ ይደረጋል፤
 • በአገልግሎት ላይ እየዋሉ ያሉ መሳሪያዎች የካሊብሬሽን ስራ ማከናወናቸዉን የማረጋገጥ ሥራ ይሠራል፤
 • ምርቶችና አገልግሎቶች የጥራት ደረጃቸውን ስለማሟላታቸው ከሚመለከተዉ አከላት ጋር በትብብር በመስራት አግባብ ያለው ሙያዊ አገልግሎት መስጠቱን ያረጋግጣል፣
 • በጥራት እና ደረጃዎች ዙሪያ የተለያዩ የአህዝቦት ስራዎች እንዲካሄዱ ያደረጋል፣
 • የክልሉ ህብረተሰብ ከባህላዊ መመዘኛዎች ወደ ዘመናዊ አለካክ እንዲለወጥ ትኩረት ተሰጥቶ ይሠራል፡፡
 • የህክምና ተቋመት፤በኢንዱስትሪዎች፣ በዩኒቨርሲቲዎች፣ቤተሙከራዎችና በምርምር ተቋማት መካከል ጠንካራ ትስስርና ትብብር እንዲፈጠር ሁኔታዎችን በማመቻቸት የጨረራ ኢንስፔክሽንና የጥራት መሠረተ ልማት ስራ በትብብር እንዲሰራ ይደረጋል ፤
 • Read More 
የአዕምሯዊ ንብረት ጥበቃና የሳ/ቴክኖሎጂ መረጃ ዳይሬክቶሬት

የሚሰጡ አገልግሎቶች፦

 • በፈጠራ ስራ የሳይንስና ቴክኖሎጂ መረጃ ተጠቃሚ የሆነ ማህበረሰብ እንዲፈጠር ይደረጋል፤
 • ተገልጋዮች ህጋዊ እውቅናና ጥበቃ የሚያገኙበትን የአእምሮ ንብረት ተግባራዊ በማድረግ እያጋጠማቸው ያለውን ችግሮች እንዲፈታላቸው ይደረጋል፤
 • የአእምሯዊ ንብረት ህጋዊ ዕዉቅናና ጥበቃ ውሳኔ አፈጻጸምን ይከታተላል
 • ህጋዊ ዕዉቅና የተሰጣቸዉን የፈጠራ ስራዎችን ጥቅም ላይ እንድዉል የሚያስችል የማስተዋወቅ ስራ በሚዲያ፣ በበራሪ ወረቀት፣ በመረጃ መረብ፣ በኢግዚቢሽንና ባዛር ይሠራል፡፡
 • ወቅታዊና ቀልጣፋ የሆነ የሳይንስና ቴክኖሎጂ መረጃ አገልግሎት ይሰጣል፡፡
 • ለአእምሯዊ ንብረትና ለፈጠራ ስራ ዉጤቶች ህጋዊ ጥበቃና ዕዉቅና ይሰጣል፡፡
 • Read More 
የሳይንስና ቴክኖሎጂ ምርምርና ትንተና ዳይሬክቶሬት

የሚሰጡ አገልግሎቶች፡

 • ከባለድርሻ አካላት ጋር የምርምር የትስስር ፎረም/ምክር ቤት አንዲቋቋም ያደርጋል፤ ያስተባብራል፣ ይመራል፤
 • ምርምር ለማካሄድ ፕሮፖዛል እንዲዘጋጅ ያደርጋል፤ ከባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን ይገመግማል፤ ያፀድቃል፤ ለምርምሩ በጀት እንዲመደብ ያደርጋል፤ይከታተላል፤
 • የማህበረሰቡን ችግር ሊፈቱ የሚችሉ ሳይንሳዊ ምርምሮች እንዲካሄዱና የተገኙት የምርምር ውጤቶች እንዲሸጋገሩ ያደርጋል፤ያስተባብራል፣ ይመራል፣ ይደግፋል፤
 • ኢንዱስትሪዎች፤ አርሶአደሮች፤ ኢንተርፕራይዞች፤ የምርት ጥራትና ምርታማነታቸውን በማሻሻል ብቁና ተወዳዳሪ እንዲሆኑ የሚያስችሉ ቴክኖሎጂዎችን ለማቅረብ የሚያስችል የምርምርና ኢኖቬሽን ስራን ይመራል፣ ይደግፋል፤
 • የፖሊሲ ሀሳቦችን ያመነጫል፣ ኢንዱስትሪዎችና ኢንተርፕራይዞች ሊከተሉት የሚገባ የሳይንስና ቴክኖሎጂ የመቅዳት ስትራቴጂዎችን ይለያል፣ ያወጣል፣ ይገመግማል፣
 • ለምርምር ውጤቶች የህግ ማዕቀፎችን ማዘጋጀት ካስፈለገ እንዲዘጋጅ ሀሳብ ያቀርባል፣ ያዘጋጃል፣ ይገመግማል፣ ተግባራዊነታቸውን ይከታተላል፤

  Read More 
የሳይንስና ቴክኖሎጂ አቅም ግንባታ ዳይሬክቶሬት

የሚሰጡ አገልግሎቶች፦

 • ግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና መስጠት፤
 • ለሳይንስና ቴክኖሎጂ ምርምርና ፈጠራ ስራዎች የፋይናንስ፤ ማቴሪያልና ቴክኒክ ድጋፍ ማድረግ፤
 • በት/ቤቶች የሳይንስ ሳምንታት እንዲከበሩ ማድረግ፣
 • ድጋፍ በማፈላለግ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ክበባትን በየትምህርት ቤቱ ማቋቋም፤
 • በየተቋማቱ የሳይንስ፣ ቴክኖሎጂና የኢኖቬሽን ስራዎችን ውጤታማ የሚያደርጉ የምርምር ክፍሎች የማቋቋም፤
 • የሳይንስና ቴክኖሎጂ ፓርኮች እንዲቋቋሙ ማድረግ
 • የሳይንስና ቴክኖሎጂ የአሰራር ስርአት መዘርጋት፤

  Read More 
የመረጃ መረብና ሶፍትዌር ልማት ዳይሬክቶሬት

የሚሰጡ አገልግሎቶች

 • ውስብስብ  የሆነ እና ያልሆነ የመረጃ መረብ ዝርጋታ ማድረግ        
 • ውስብስብ  የሆነ  እና ያልሆነ

  Read More 
የኢ/ኮ/ቴ/ ስራ ፈጠራ ማዕከል ዳይሬክቶሬት

የሚሰጡ አገልግሎቶች

 • አዳዲስ ኢንኩቤቶችን ይመለምላል መሠረታዊ የኢንተርፐርነርሺፕ፤ የቢዝነስ እቅድ አዘገጃጀትና የሂሳብ አያያዝ ሥልጠናዎችንና የአቅም ግንባታ ድጋፍ ይሰጣል
 • የእያንዳንዱን ኢንኩቤት ድርጅት የቢዝነስ ዕቅድ ይገመግማል ፣ግብረመልስ ይሰጣል፣ ያደራጃል፣ ያበቃል፡፡
 • Read More 
የኢ/ኮ/ቴ/ መሳሪያዎች እድሳትና ጥገና አቅርቦት ዳይሬክቶሬት

የሚሰጡ አገልግሎቶች

 • የኢንፎርሜሽን ኮሙዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ መሣሪያዎች ጥገናና ዕድሳት  ማካሄድ         
 • የዳሰሳ ጥናት በማድረግ መሰረታዊ  የኮምፒውተር  ስልጠና መስጠት        
 • ከፍተኛ (advance) ስልጠና መስጠት        
 • የዳሰሳ ጥናት

  Read More 
በመንግስት መረጃ ስርዓት አገ/ትና የማ/መ/አስ/ዳይሬክቶሬት

 • የቪዲዮ ኮንፍራንስ አገልግሎት መስጠት
 • ድረ-ገፆችን ሰርቨር ላይ የማስቀመጥ ስራ(hosting)መስራት
 • የማህበረሰብ መረጃ ማዕከል ማቋቋም    
 • የመረጃ ልውውጥ አገልግሎት/ /Exchange mail service/ መስጠት        
 • የማህበረሰብ ሬዲዮ ጣቢያ ማቋቋም       
 • ደህንነትና ቁጥጥር ማድረግ       
 • ቴክኒካል ድጋፍና ክትትል…

  Read More